Aktuálne

Informácie k platbám a pravidlám pre krúžky ZŠ

Vážení rodičia.

Krúžky prebiehajú na lezeckej stene Pavúk (telocvičňa Gymnázia J.G.Tajovského v B.Bystrici) 

V školskom roku 2023/2024 otvárame nasledujúce lezecké krúžky a prípravky pre deti ZŠ  

Cieľ a zameranie krúžku: Cieľom krúžku je podporiť zdravý vývoj dieťaťa po fyzickej aj psychickej stránke. Má charakter všeobecnej pohybovej prípravy s využitím základov lezenia, kde rozvíjame pohybové schopnosti a zručnosti dieťaťa. V skupine sa dieťa socializuje, učí sa zdolávať prekážky, rozvíja sa jeho motivácia. Viac

Podmienky na realizáciu jednotlivých krúžkov:

 • účasť na krúžkoch je dobrovoľná a záväzná. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vypísať prihlášku - formulár na školský rok, oboznámiť sa s podmienkami a pravidlami realizácie krúžkov a dáva súhlas s použitím osobných údajov (GDPR) pre potreby evidencie Horoklubu a CVČ.
 • v prípade že rodič nesúhlasí s registráciou v CVČ uhradí jednorazový ročný príspevok na činnosť 30 Eur + príspevky za lekcie. (Ak dieťa prestane chodiť uvedený príspevok nie je možné vrátiť)
 • lekcie prebiehajú 1x do týždňa podľa krúžkových skupín (nie je možné navštevovať súbežne dva krúžky)
 • lekcia - krúžok je v dĺžke 75 minút. Klubový príspevok na jeho zabezpečenie je 8 Eur/lekcia.
 • krúžky sa realizujú počas celého školského roku  od 18.9.2023 do 14.6.2024. Do platieb nie sú započítané štátne sviatky, prázdniny.
 • klubový príspevok  na zabezpečenie krúžkov sa platí v rozsahu  3 mesačnej platby dopredu  na účet. (október -december, január - marec, apríl-jún) 
 • v prípade, že v objektívnych príčin a vyššej moci sa nebudú krúžky realizovať bude platba vrátená prípadne prenesená či odpočítaná z ďalšieho obdobia
 • v prípade neúčasti na lekciách sa klubový príspevok nevracia. 
 • v prípade, že sa rodič rozhodne nepokračovať v realizácii krúžku je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť (napr. po ukončení 3 mesačného obdobia). Ak tak neurobí znáša náklady spojené s realizáciou krúžkov.
 • v klubovom príspevku  je zahrnuté personálne (inštruktor) a materiálne zabezpečenie (lezecké potreby a vstup na lezeckú stenu) na dané obdobie a prenájom priestoru. V prípade navštevovania a úhrady min dvoch cyklov  (október- december a január-marec) bude dieťa registrované v SHS James ako člen spolku na rok 2024. Výhody členstva v SHS JAMES
 • počas štátnych sviatkov a prázdnin sa lekcie- tréningy nerealizujú.
 • rodič počas realizácie krúžku môže byť prítomný v telocvični- lezeckej steny Pavúk, činnosť je možné pozorovať iba z balkóna telocvične
 • dieťa rodič odovzdá pred telocvičňou 5 min. pred začatím krúžku a preberie si dieťa do 10 min. po skončení krúžku

Harmonogram lekcií- krúžkov a platby:

 Informáciu k platbe dostanete do mailu
 • Pondelok  (veková skupina 7-9.ročník ZŠ) 
 • Utorok  (veková skupina 4-6.ročník ZŠ) 
 • Štvrtok  (veková skupina 1-3.ročník ZŠ)

PRIHLASOVANIE bude spustené od 5.9.2023 (z kapacitných dôvodov uprednostňujeme deti ktoré nás navštevovali v minulom školskom roku)

FORMOU PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA- TU   -KAPACITA KRÚŽKOV JE UŽ NAPLNENÁ !

Po vyplnení elektronického formuláru Vás budeme kontaktovať. 

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na stena@horoklub.sk  a ak sa uvoľní nejaké miesto dáme Vám vedieť. 

Informácie k ďalším platbám a obdobiam budú dostávať rodičia na mail.

Krúžky realizujeme od 18.9.2023 do 14.6.2024